تلفن : 66959800 - 66959700

Menu

نمایشگاه کتاب در اهوازبهمن 21, 1397

دوستان اهوازی، منتظر شما در سیزدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان در شهر اهواز هستیم.

تاریخ: 17 تا 23 بهمن ماه 1397

دوستان اهوازی، منتظر شما در سیزدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان در شهر اهواز هستیم.

تاریخ: 17 تا 23 بهمن ماه 1397

ساعت بازدید: 9 تا 12 - 16 تا 22

آدرس: کیانپارس، نمایشگاه بین المللی اهواز